Türkiye için Gümrük Mevzuatı

Her bir sevkiyat için yurtdışından satın alınarak, posta yolu ile getirilen bir eşyanın kişisel kullanıma mahsus nitelikte olması, ticari bir amaç gütmeyecek ağırlıkta (30kg) ve sayıda olması ve eşya bedelinin 1500€ karşılığı Türk lirasını geçmemesi gerekmektedir.Tüm ürünler %20 vergiye tabidir, paketiniz gümrüğe geldiği anda  postacı aracılığı ile bilgilendirilir gümrüğe çağrılırsınız. Gümrük memuru aldığınız ürünün %20 vergisini hesaplar ve gümrüğe yatırmanızı ister yatırdığınız anda kargonuz size teslim edilir.

Yurtdışından posta muafiyeti ile getirilmesi yasak eşyaların alınması mümkün değildir.

Eşyanın kişisel kullanıma mahsus olarak getirilmesi gerekir. Eşyanın ticari mahiyet arz edecek kadar fazla olmaması gerekir. Ağırlığı 30 kg sınırını aşan, bedeli 1.500€ üzerinde olan ve ticari bir makinenin parçası gibi ürünler gümrük mevzuatına tabidir. Bir ithalat eşyasına ait İthalat Vergileri : Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi vb. Burada bu eşyayı getiren kişiden normal ithalat işlemi yapıyormuş gibi ithalat için gerekli gözetim, denetim, uygunluk ve vergi tahakkuk işlemlerinin tamamı uygulanır.

Burada hesaplama yapılırken kişinin o eşya için yurtdışında ödemiş olduğu rakam dikkate alınır. Bunun için ödeme belgesi, banka dekontu dikkate alınır. Asılsız beyanla kıymeti düşük gösterilmeye çalışılan eşyalar için Gümrük Muayene memurlarınca piyasa araştırması yapılır ve piyasa araştırması sonucu belirlenen tutar üzerinden vergiler hesaplanır. 

Posta Yoluyla Getirilmesi Yasak Eşyalar

Posta yolu ile muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün değildir. Telefon getirilmiş olsa dahi sahibine teslim edilmemektedir. Kozmetik ürünlerinin posta yolu ile getirilmesi mümkün değildir. Sporcu gıdalarının posta yolu ile getirilmesi mümkün değildir. Resmi bir hastane raporu veya doktor reçetesinin gümrük idaresine sunulması halinde sporcu gıdaları verilir. Tütün ve alkol ürünlerinin posta yoluyla getirilmesi mümkün değildir. Reçetesi olmaksızın tedavi amacıyla posta ile getirilen ilaçların getirilmesi durumunda, bu ilaçlar sahibine teslim edilmemektedir. Silah, silah aksam ve parçaları, bomba, bomba yapımında kullanılan aksam ve parçalar, diğer parlayıcı, patlayıcı, kesici, delici alet ve edevatları posta yolu ile getirilmesi mümkün değildir. Bulaşıcı bir hastalığı olabilecek durumda olan canlı hayvanların, bitkilerin, çeşitli bakteri ve organizmaların posta yolu ile getirilmesi veya yurda sokulması mümkün değildir. Evcil hayvanlar ibaresi “kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı tutulmaktadır. Veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla posta  yoluyla evcil hayvanlar alınabilir. İthalatı yasak eşyaların posta muafiyeti ile getirilmesi de mümkün değildir.

 

Soru: Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?

Cevap:.Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen kişisel kullanıma mahsus kitaplar için gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro’yu, diğer eşya içinse toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.

Soru: Drone kargo ile getirilebilirmi?

Cevap:Ağırlığı 500 gr’dan az olan drone’lar getirilebilir.Ağırlığı 500gr’ dan fazla ve 25 kg’dan az olan drone’lar için ithalata uygunluk belgesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yazılacak dilekçe ile alınır. İthalata uygunluk belgesi ile ödeme belgesini alarak gümrük idaresine başvuranlar, muayene memurlarınca hesaplanan %20’lik vergiyi ödemek suretiyle kargo yoluyla gelen drone’u alabilir. 

Soru: Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?

Cevap: Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro’yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları kişisel kullanıma mahsus kitaplar hariç diğer eşyanın; %20’dir.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Cevap: Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır. %20

Soru: Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?

Cevap: Hayır, yolcu beraberi 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?

Cevap: Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Soru: Önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin muafiyetten faydalanmanın bir sınırı var mıdır?

Cevap: Kararın 45 inci maddesi çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın ticari miktar ve mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye gelip gelmediği önem arz etmemekte olup, muafiyetten faydalanmanın bir sınırı yoktur.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?

Cevap: Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi “Yolcu işlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün getirmek mümkün müdür?

Cevap: Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi “Yolcu işlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?

Cevap: Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

Soru: Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?

Cevap: Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası  halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının  kayıtlı ollduğunun  http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php  adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.

Soru: Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

Cevap: Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

Cevap: Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996  sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan “takviye edici gıdalar” ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan “sporcu gıdaları”nın muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. İstisna olarak ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise “Milli Sporcu Belgesi”ni gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.

Soru: Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?

Cevap: Evet. Kişisel eşya (15481 sayılı Karar’ın 9 No’lu listesinin (B) bölümünde belirtilen eşya) yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir. Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişisel eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmış olup, kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyayı getiren posta idaresi veya hızlı kargo firmasına müracaat etmesi gerekmektedir.

Soru: Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Proship özel yazılımı üzerinden kargo şirketine yönlendirileceksiniz.

Soru: Bakanlığınızca vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?

Cevap: Hayır. Bakanlığımızca sadece vergi tahsilatı yapılmaktadır. Taşımacılık,  depolama veya diğer hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.

Soru: Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?

Cevap: Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ayrıca, bu firmalar 22 Avro altında bulunan eşya ve numunelerde hiçbir eşyadan, 22-1500 Avro arasında bulunan eşyadan ise gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye ücreti alamamaktadırlar.

Soru: Yurtdışından gelen gönderimin vergisini ödemek için gümrük idaresine gelmem gerekiyor mu?

Cevap: Gelen gönderinin kıymetinin 22-1500 Avro arasında olması ve ticari nitelik taşımaması halinde tahsil edilecek tek ve maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi ve hızlı kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil edilmektedir.

Listedeki öğelerin , nasıl gönderilebileceği veya  Lütfen bu listenin kapsamlı olup, olmadığını ve kısıtlamaların sürekli değiştiğini unutmayın. Taşıyıcılarımızdan gelen bildirimleri aldığımız zaman bu sayfayı güncellemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak satın aldığınız ürünlerin tüm hükümet ve kargo kısıtlamalarına uymasını sağlamaktan siz sorumlusunuz.
Size kolaylık sağlamak için her ürün kategorisine örnekler verdik. Unutmayın, yasaklanmış mallar hiçbir şekilde gönderilemez. Sınırlı ürünler, miktar veya belirli bir ürün türü için gönderim bedellerini azaltır ve özel dokümantasyon gerektirebilir veya bunlarla ilgili ek ücret talep edebilir.